SOOV.EE KASUTAJALEPING

KASUTAJALEPING

Soov.ee

AS Postimees Grupp, registrikood 10184643, aadress Tallinn, Tartu mnt 80, 10112 (edaspidi Postimees) haldab kuulutuste portaali www.soov.ee (edaspidi „Portaal“),mis võimaldab kasutajatel avaldada uute ja kasutatud asjade, sh kinnisvara ning tööpakkumiste ning teenuste, müügi- ja ostukuulutusi.

Kasutaja“ või „Teie“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast Portaali kasutajaks või kasutab Portaali ilma eraldi kasutajakonto loomiseta (“Külalisena”). Kasutajaleping ning selles toodud tingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad Portaali kasutajakontot omamata. Kasutajalepinguga nõustumisel ja/või Portaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on kasutajalepingu tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et kasutajaleping on teile siduv. Kasutajalepinguga nõustumisel, muutuvad need teie ja Postimehe vahel sõlmitud siduvaks lepinguks („Leping“), mis reguleerib Portaali teenuse osutamist.

 1. PORTAALI TEENUS
  1. Postimees pakub Portaali Kasutajatele teenust, mis võimaldab avaldada Portaalis esemete ja teenuste müügi- ja ostukuulutusi, sirvida Portaalis avaldatud kuulutusi ning kasutada muid Portaalis pakutavaid lisateenuseid. Üldreegli kohaselt lähtutakse Portaalis kuulutuste kuvamisel ajalisest järjestusest, s.t. ajaliselt hilisem kuulutus saab järjekoha ajaliselt varem esitatud kuulutuse ees. Portaalis avaldatud kuulutuse tasulisel uuendamisel Kasutaja poolt saab kuulutus uue järjekoha vastavalt uuendamise kuupäevale. Lisaks on Kasutajal võimalik tasu eest osta kuulutusele täht, mis annab kuulutusele järjekoha ilma täheta kuulutuste ees. Tähtetega tähistatud kuulutuste loetelus saab kuulutus, millel on tähti rohkem, järjekoha vähem tähtetega kuulutuse ees. Kui kuulutustel on võrdne arv tähtesid, siis paigutub ettepoole kuulutus, mille tähed on ostetud pikemaks ajaks. Täiendav info tähega kuulutuste kohta ja tähe ostmise kohta leiad https://www.soov.ee/kasutajatugi/lisateenused/tahed . Need ärikuulutused, mis lisatakse Portaali läbi XML teenuse, kuvatakse kuulutuste nimekirjas peale neid era- ja ärikuulutusi, mis on Kasutajate poolt otse Portaali lisatud.
  2. Kuulutuse avaldamiseks peab Kasutaja looma Portaalis kasutajakonto.
  3. Portaalis on võimalik avaldada nii era- kui ka ärikuulutusi. Erakuulutuseks loetakse eraisiku poolt üles laetud kuulutust, milles müüakse ühte objekti ja mille eesmärgiks ei ole pideva tulu saamine. Ärikuulutuseks loetakse eraisiku või ettevõtte kuulutust, mille eesmärgiks on tulu teenimine. Postimees jätab endale õiguse kuulutus deaktiveerida või lõplikult kustutada, kui ärikuulutus on lisatud erakuulutusena.
  4. Portaalis avaldatud erakuulutus on aktiivne 60 kalendripäeva arvates selle avaldamisest. Ärikuulutused on aktiivsed 60 päeva või vastavalt Kasutaja poolt valitud äripaketi tingimustele.
  5. Portaalis müügiks või ostuks kuulutatud eseme müügi jmt lepingute sõlmimine toimub Portaaliväliselt. Kasutajad sõlmivad lepingu omavahel ning vastutavad lepingu nõuetekohase täitmise eest. Postimees ei ole Kasutajate vahel sõlmitava lepingu pooleks ega võta sellega seoses ostja ega müüja ees kohustusi. Muuhulgas ei ole Postimees müügi- või ostukuulutuse avaldanud Kasutaja agent, maakler, esindaja ega komisjonär.
  6. Portaali vahendusel pakub Postimees üksnes ostu- ja müügikuulutuste avaldamise platvormi ning seetõttu ei vastuta Postimees Portaalis müüdavate esemete või teenuste omaduste ja kvaliteedi eest, kuulutuses esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest ega Portaali Kasutajate käitumise eest.
 2. KUULUTUSELE ESITATAVAD NÕUDED
  1. Kasutaja poolt üles laetud kuulutus ja Kasutaja tegevus peab vastama käesoleva Lepingu punktides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Postimehel on õigus jätta nõuetele mittevastav kuulutus Portaalis avaldamata või juba avaldatud kuulutus kustutada. Mitteavaldamise või kustutamise asemel on Postimehel vastavalt oma vabale äranägemisele õigus (kuid mitte kohustus) kuulutust muuta.
  2. Portaalis avaldatud kuulutuse pealkiri peab kirjeldama eset või teenust (nt eseme või teenuse nimetust) ja ei tohi sisaldada linke muudele võrgulehekülgedele. Eseme või teenuse täpsem kirjeldus tuleb esitada kuulutuse tekstiosas. Kuulutuse tekstiosas ei ole lubatud esitada linke, mis suunavad konkureerivatele kuulutuste või oksjoni võrgulehtedele, v.a. kinnisvara rubriigi kuulutused või maaportaal.ee/metsaoksjon.ee keskkonda suunavad kuulutused. Muuhulgas ei või erakuulutus sisaldada reklaami, pildina logo ega eritariifidega telefoninumbreid. Ühtlasi on keelatud kuulutuse teksti kopeerimine teise kasutaja kuulutusest.
  3. Kuulutuse lisamisel tuleb kuulutus liigitada rubriigi alla, mis kirjeldab kuulutuses esitatud eset/teenust kõige paremini. Kui kuulutus on liigitatud valesti, siis on Postimehel õigus kuulutust ümber liigitada sobivamasse rubriiki. Antud tingimus ei kehti, kui tasuline kuulutus (Teenused, Kinnisvara ja Tööpakkumised) lisatakse tasuta kuulutuste rubriiki. Sellisel juhul on Portaalil õigus valesti lisatud kuulutus kustutada.
  4. Kasutajal on tasuta kuulutusena lubatud avaldada Portaalis ühe ja sama eseme või teenuse kohta ainult üks kuulutus. Seejuures võib avaldatud kuulutus olla seotud üksnes ühe piirkonna ja rubriigiga. Kui Kasutaja soovib lisada sama eseme või teenuse kohta täiendava kuulutuse, siis tuleb teine kuulutus lisada tasulise Ärikuulutusena.
  5. Avaldatud kuulutuse muutmisel või uuendamisel ei ole lubatud vahetada välja kuulutuse objekti (s.o. eset või teenust).
  6. Kasutajal on keelatud avaldada kuulutuses ebatäpset või eksitavat informatsiooni ning valeandmeid müügi- või ostuobjekti kohta. Muuhulgas ei tohi avaldatav kuulutus ning selle juurde kuuluvad pildid või videod olla sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutada füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale ega toetada õigusvastaseid tegevusi.
  7. Kui kuulutust ei avaldata ja/või kustutatakase põhjusel, et kuulutus ei vasta portaali SOOV poolt kehtestatud tingimustele ja/või reeglitele, siis ei tagastata Kasutajale kuulutuse avaldamise eest makstud summasid. Nimetatud juhul võimaldab portaal Kasutajal avaldada uue kuulutuse ilma täiendava tasu maksmiseta. Kui kuulutaja on kustutatud kuulutuse avaldamisel tellinud kuulutusele ka tasulisi reklaamteenuseid (Tähed ja/või Galerii), siis kantakse tasutud summa Kasutaja kontole Soovi punktidega (1€=1 punkt). Soovi punkte on kasutajal võimalik kasutada 1 (ühe) aasta jooksul kuulutuste avaldamiseks või reklaamteenuse eest tasumiseks.
  8. Kuulutuse nõuetele vastavusest sõltumata, ei avalda Postimees Portaalis kuulutusi alljärgnevate esemete ja teenuste kohta:
   1. Esemed, mille müümine ei ole kohalduvate õigusaktide kohaselt lubatud (nt piraatkoopiad);
   2. Alkohol, narkootilised ained, tubaka- ja nikotiinitooted (sh e-sigaretid, vesipiibud);
   3. Relvad, pürotehnika;
   4. Kasiino- ja mänguautomaadid;
   5. Sõidukite dokumendid;
   6. Võrkturunduse tooted;
   7. Ravimid;
   8. Meditsiinilised teenused ja seadmed (k.a. alternatiivmeditsiin);
   9. Doonorelundid;
   10. Eksootilised loomad ja linnud;
   11. Sagedusel 1,2 GHz töötavad juhtmevabad kommunikatsioonivahendid;
   12. Teatud keemilised ained (nt elavhõbe);
   13. Muudetud BIOSeta videomängud;
   14. Kiirusemõõtja eest hoiatav seade, mobiiltelefoni koodi murdmiseks kasutatav vahend või teenus;
   15. Võltsitud mündid ja paberraha;
   16. Prillid ja läätsed (erakuulutuses);
   17. Pornograafilise sisuga kuulutused;
   18. Isetehtud raadio- või telesalvestised;
   19. Solvava sisuga propaganda esemed;
   20. Teatud toidukaubad (nt tuuramari);
   21. Laserkaardikepid, -seadmed (võimsusega üle 5mW);
   22. Toidulisandid (erakuulutustes).
  9. Kasutaja võib avaldada Portaalis kuulutusi üksnes selliste esemete ja teenuste kohta, mille müümiseks on Kasutajal õigus ja võimalus. Põhjendatud kahtluse olemasolul on Postimehel õigus kustutada sellele nõudele mittevastavad kuulutused.
  10. Portaali mis tahes autoriõigustega kaitstud teoste (sh piltide, videote) üles laadimisel, annab Kasutaja Postimehele tasuta lihtlitsentsi selliste teoste varaliste õiguste kasutamiseks, sh õiguse teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist Portaalis, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Postimehel on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega Portaali kinnitab Kasutaja, et kõik vastava sisuga seotud õigused, sealhulgas autoriõigused, kuuluvad talle ja tal on kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks Portaalis.
 3. KASUTAJA KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Käesoleva Lepinguga nõustumisel antakse teile Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsents käesolevas Lepingus kirjeldatud alustel. Te mõistate ja nõustute, et Portaali omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes Postimehele. Nõustute, et Portaali kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes.
  2. Kasutaja on kohustatud
   1. Esitama Portaalis registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;
   2. Järgima Portaali kasutamisel käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi. Muuhulgas saab Kasutaja aru, et Postimehel on õigus igal ajal jälgida Portaalis toimuvaid tegevusi, sh jälgida Kasutajate toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid Lepingu rikkumise tuvastamiseks;
   3. Tagama, et Portaali kasutamisel esitatud andmed (s.o. eseme kirjeldus, fotod, videod) ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalsed õigused) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
   4. Maksma kuulutuse avaldamise eest Postimehele tasu, kui see on ettenähtud;
   5. Veenduma, et tema poolt Portaalis müügiks esitatud esemed ja teenused on lubatud;
   6. Tagama, et tema poolt Portaali üles laetud fotod, failid või mis tahes muud programmid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.;
  3. Kasutajal on keelatud
   1. Kasutada Portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
   2. Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
   3. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
   4. Saata rämpsposti;
   5. Saata solvava sisuga sõnumeid teistele kasutajatele Soov.ee keskkonnas;
   6. Kasutada Portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;
   7. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist;
   8. Moodustada andmebaase või nimekirju Portaali kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;
   9. Kasutada Portaali, kui Kasutaja ei ole võimeline sõlmima õiguslikult siduvaid lepinguid (nt olete alla 18-aastane).
 4. TASU
  1. Sõltuvalt avaldatud kuulutuse liigist, rubriigist või valitud lisateenusest võidakse nõuda teilt kuulutuse avaldamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.
  2. Ärilisel eesmärgil Portaalis kuulutusi avaldaval Kasutajal on võimalik valida erinevate äripakettide vahel, millele kohaldatakse erinevat tasu. Iga konkreetse paketi kirjeldus ja info kohalduva tasu kohta leiate siit: https://www.soov.ee/kasutajatugi/soov-ee-kasutamine.
  3. Tasu teenuse eest tasutakse pangaülekandega läbi pangalingi ning ettemaksuna.
  4. Jätame endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Tasu tingimuste uuendamise korral teavitatakse teid sellest meili teel.
 5. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE
  1. Portaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus või funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Postimees ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.
  2. Postimees ei taga ega garanteeri, et Portaal ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab teie mistahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.
  3. Postimees ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:
   1. Portaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;
   2. Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;
   3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;
   4. Mis tahes sisselogimismandaadi avalikustamine, kaotsiminek või lubamatu kasutamine, põhjusel, et te pole säilitanud oma mandaadi konfidentsiaalsust;
   5. Portaali poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.
  4. Postimees ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.
  5. Te nõustute hüvitama meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt toime pandud Lepingu või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.
  6. Postimees ei vastuta Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni ja kuulutuste tõele vastavuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta Postimees kuulutuses esitatud eseme/teenuse kvaliteedi või kvantiteedi eest.
 6. TÄHTAEG, KASUTUSÕIGUSE PEATAMINE, LEPINGULÕPPEMINE
  1. Käesolev Leping kehtib tähtajatult.
  2. Postimehel on õigus piirata või peatada Kasutaja ligipääsu Portaalile. Ligipääsu peatamise või piiramise korral kohustub Postimees põhjendama kirjalikult Kasutajale Portaali kasutamise peatamise või piiramise põhjuseid enne selle jõustumist. Juhul, kui Postimees tühistab Kasutaja Portaali kasutusõiguse, siis esitab Postimees Kasutajale 30 päeva enne kasutusõiguse lõppemist kirjalikult kasutusõiguse lõpetamise põhjenduse. Postimees ei kohustu Portaalile ligipääsu lõpetamisel eelnimetatud tähtaega järgima, kui:
   1. Postimehele kohaldub õiguslikult siduv kohustus, mis nõuab, et ta lõpetaks Portaali vahendusel teenuse pakkumise või ta tugineb kasutusõiguse lõpetamisel seadusele;
   2. Kasutaja on korduvalt rikkunud Lepingut.
  3. Postimehel kui ka Kasutajal on õigus Leping korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate. Sellisel juhul kustutab Postimees Kasutaja kasutajakonto ning aktiivsed müügi- ja ostukuulutused (nende olemasolul). Lepingu lõpetamisel ei kuulu kuulutuse avaldamise eest ette tasutud tasud tagastamisele.
  4. Postimehel on õigus Leping erakorraliselt lõpetada, edastades teile sellekohase teate, kui te olete Lepingut oluliselt rikkunud või pole kõrvaldanud mis tahes Lepingu rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui olete saanud meilt vastava teate.
 7. MITMESUGUST
  1. Postimees jätab endale õiguse käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi igal ajal muuta või täiendada, teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumist Portaali vahendusel või e-posti teel. Kasutajal on õigus 15 päeva jooksul alates muudatuse kohta teate saamisest lepinguline suhe üles öelda, kui ta ei ole nõus tingimuste muutmisega. Kui Kasutaja ei avalda selle aja jooksul taasesitatavas vormis tahet Leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.
  2. Asjaolu, et Postimees ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et loobuksime edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest.
  3. Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  4. Kasutajal on õigus esitada Postimehele kaebus, kui:
   1. Kasutajal on alust arvata, et Postimees rikub temale õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning rikkumine mõjutab otseselt kaebaja õigusi;
   2. Portaali kasutamisel esinevad tehnoloogilised probleemid ning need probleemid mõjutavad kaebuse esitajat;
   3. Postimees on piiranud põhjendamatult Kasutaja õigusi või käitunud Kasutaja suhtes muul viisil ebaõiglaselt
  5. Kasutaja saab esitada kaebuse Portaali alajaotuses „Pretensiooni esitamine“, mis on leitav Portaali alumises osas olevast veebilehe menüüst. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, e-posti aadress ning kaebuse sisu. Kaebuse edastamiseks peab kaebaja klõpsama nupule „Esita pretensioon“. Kaebuse edastamisel edastatakse kaebus nii Postimehele kui ka kaebuse esitajale. Postimees vaatab kaebuse läbi 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest ning teatab seejärel kaebajale ettevõttesisese kaebuse menetlemise protsessi tulemustest. Kaebuse mahukuse tõttu võib Postimees pikendada kaebusele vastamise tähtaega 3 päeva võrra.
  6. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse.

Palun oodake