SOOV.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

AS Postimees Grupp, registrikood 10184643, aadress Tallinn, Tartu mnt 80, 10112 (edaspidi Postimees) haldab kuulutuste portaali www.soov.ee (edaspidi Portaal), mis võimaldab Portaali kasutajatel osta ja müüa uusi ja kasutatud asju ning teenused, sh kinnisvara.

Portaali administraator töötleb Portaali klientide isikuandmeid vastavalt Postimehe isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://mmgrupp.ee/legal/meediaettevotete-uldised-privaatsustingimused ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele.

Postimees kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Portaalis registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Portaali teenuste kasutamisel (pakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja poolt Portaalis avaldatud aktiivsed/mitteaktiivsed, ootel, aegunud kuulutused;
  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed, näiteks Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega, kasutajatoe osutamisel kogutavad kontaktandmed, kasutaja poolt salvestatud otsingud ja tellitud teavitused või lemmikuna tähistatud kuulutused.

Isikuandmete avaldamine Postimehele on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Postimehele Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Postimees kasutajale teenust osutada.

Postimees töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Portaali kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Portaali kasutaja poolt Postimehele antud nõusoleku alusel;
  • Postimehele kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Postimehe õigusliku huvi alusel. Näiteks on Postimehel õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Postimees kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Postimees kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Postimees võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, UP Invest OÜ gruppi kuuluvatele teistele ühingutele.

Lisaks võib Postimees edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on Postimehel õigus kasutada müügikuulutuses avaldatud Isikuandmeid mõnes muus Postimehele kuuluvas müügi- või oksjoniportaalis.

Postimees on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Postimehele e-posti aadressile [email protected].

Facebooki poolt kogutud andmete kustutamise juhendi leiate siit: Facebooki andmete kustutamise juhend


Palun oodake